Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

CURAÇAO DOLPHIN THERAPY & RESEARCH CENTER N.V. (CDTC)

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

CDTC: Curaçao Dolphin Therapy & Research Center N.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Therapieprogramma: the program(s) offered by CDTC, including, but not limited to the Therapy program, Dolphin experience, Siblingsprogram and Special swim.

Faciliteiten: de bij CDTC ten behoeve van het Programma in gebruik zijnde faciliteiten, waaronder, maar niet beperkt tot de bestaande gebouwen, de buitengebieden, de platforms en de lagunes.

Dolphin Experience: de activiteit die wordt aangeboden aan de familieleden van de Deelnemer aan het Programma, waarin de familieleden de mogelijkheid krijgen om in de lagunes de dolfijnen, die meedoen aan het Programma, te ontmoeten.

Patient: de Patiënt aan het Programma, tevens Opdrachtgever of in voorkomende gevallen (minderjarigheid Deelnemer / handelingsonbekwame Deelnemer) rechtsgeldig vertegenwoordigd door Opdrachtgever.

Opdrachtgever: de contractuele wederpartij (in voorkomende gevallen: ouders / voogden / wettig vertegenwoordigers van Deelnemer) van CDTC.

Programmakosten: de kosten die door CDTC voor het Programma in rekening worden gebracht voor de Patiënt.

Broers/zussen programma: het educatieve en interactieve programma ontwikkeld door CDTC voor de broertjes en zusjes van de Patiënt in het Programma.

Special Swim: zwemmen onder begeleiding, aangeboden aan gekwalificeerde gasten die hiermee de mogelijkheid krijgen de dolfijnen te ontmoeten in de dolfijn-lagunes.

Periode: de door CDTC en Opdrachtgever overeengekomen periode gedurende welke Patiënt aan het door CDTC aangeboden Programma deelneemt.

Therapieprogramma the dolphin assisted therapy program offered by CDTC, including all aspects of the Therapy Program such as, but not limited to: the Siblingsprogram, Dolphin Experience, workshops, social activities etc..

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van het door CDTC aangeboden Programma en op iedere overeenkomst tussen CDTC en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met CDTC, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden ingeschakeld en op alle aanvullende diensten die CDTC aanbiedt, waaronder, maar niet beperkt tot, transportdiensten.

Deze algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar in de Engelse, Duitse en Spaanse taal. In geval van verschil van interpretatie / uitleg van de algemene voorwaarden, prevaleert de Engelstalige tekst.

Artikel 3. Dolfijn Ondersteunde Therapieprogramma CDTC
Het Dolfijn Ondersteunde Therapieprogramma is gebaseerd op positieve bekrachtiging en weerspiegelt de laatste bevindingen op het gebied van therapie en revalidatie.

Het door CDTC aangeboden Dolfijn Ondersteundeprogramma is niet bedoeld als medische behandeling ter genezing van ziekten en / of andere medische aandoeningen. CDTC kan geen resultaten van de door haar aangeboden therapie garanderen. Behaalde resultaten uit het verleden / bij andere Deelnemers bieden geen garantie voor het bereiken van een bepaald gewenst resultaat bij de Deelnemer.

Artikel 4. Informatieplicht Opdrachtgever
Het Programma is door de interactie met dolfijnen in zeewater niet voor iedereen geschikt. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens omtrent Deelnemer, waarvan CDTC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn (en die zijn opgenomen in het Aanmeldingsformulier van CDTC) of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CDTC worden verstrekt. In het geval van deelname aan het Dolfijn Ondersteunde Therapieprogramma en/of de Special Swim moet deze informatie samen met het aanmeldingsformulier aan CDTC worden verstrekt. Opdrachtgever is verder verplicht om CDTC zo spoedig mogelijk van wijzigingen in de reeds verstrekte informatie omtrent de Deelnemer (bijvoorbeeld een nieuw ziektebeeld) op de hoogte te stellen.
The Principal will ensure that all information concerning Patient, as indicated by CDTC to be necessary (and as mentioned in CDTC?s application forms), or which the Principal within reason should know to be important for the participation in the CDTC Programs, is timely presented to CDTC. In the case of participation in the Therapy program and/or Special swim the information must be provided together with the application form to CDTC.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig en / of niet volledig aan CDTC zijn verstrekt, heeft CDTC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of - naar keuze van CDTC - af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, zonder gehouden te zijn tot terugbetaling van de door Opdrachtgever eventueel reeds betaalde Programmakosten (en andere reeds gemaakte kosten).

Artikel 5. Medische keuring
De mogelijkheid tot deelname door Deelnemer aan het door CDTC aangeboden Dolfijn Ondersteunde Therapieprogramma en/of de Special Swim is afhankelijk van de uitkomst van een door (of namens) CDTC af te nemen medische keuring.
Deze keuring kan bestaan uit één of allen van de volgende onderdelen:
- beoordeling van het aanmeldingsformulier en het medische dossier door of namens CDTC;
- overleg door of namens CDTC met de behandelende arts (hoofd behandelaar) van de (beoogde) deelnemer;
- een fysieke keuring van (beoogde) deelnemer door een door CDTC aangewezen arts.
De specifieke keuring die wordt toegepast is afhankelijk van de medische achtergrond van de Deelnemer en de door Opdrachtgever verstrekte informatie en dient om vast te stellen of het verantwoord is om de (beoogde) Deelnemer te laten deelnemen aan het Dolfijn Ondersteunde Therapieprogramma en/of de Special Swim.
De kosten van een eventuele fysieke medische keuring zijn voor rekening van Opdrachtgever. CDTC behoudt zich het recht voor om deelname van Deelnemer aan het Programma te weigeren. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens in het aanvraagformulier is een van de gronden om alsnog deelname te weigeren, zelfs als Deelnemer reeds op Curaçao is gearriveerd.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
CDTC zal de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CDTC het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 7. Beperking van Aansprakelijkheid
Juistheid verstrekte gegevens
CDTC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van het feit dat CDTC is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. CDTC behoudt zich het recht voor om op grond van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens (en / of het gebrek aan gegevens of de onjuistheid van deze gegevens) deelname aan het Programma te weigeren.

Beschikbaarheid medicatie
Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de beschikbaarheid van eventueel voor Deelnemer noodzakelijke medicatie. CDTC staat niet in voor de beschikbaarheid van bepaalde medicatie op Curaçao en aanvaardt uit dien hoofde geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van het ontbreken van bepaalde voor Deelnemer vereiste medicatie.

Interactie met dolfijnen in zeewater
De Faciliteiten van CDTC zijn gelegen in het Curaçao Sea Aquarium complex en omringd door (zee) water. Het Programma wordt grotendeels uitgevoerd in- en in de nabijheid van (zee) water, met alle inherente risico’s die daaraan zijn verbonden, waaronder het risico van verdrinking.

Patients are obligated to wear a life jacket or buoyancy device during the participation in the Therapy Program and Special swim, which life jacket or buoyancy device will be supplied by CDTC, during the parts of the CDTC Programs in and/or near (open) water. Subject to the fact whether a Participant in the Dolphin Experience and/or Siblingsprogram is a proficient swimmer, CDTC reserves the right to demand the use by that Participant of a life jacket or buoyancy device. The Principal is responsible to assess whether or not a child can participate in the specific activity planned for the Siblingsprogram and/or Dolphin Experience.

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor continu toezicht op Deelnemer en om ervoor te zorgen dat Deelnemer niet zonder toezicht in de nabijheid van het (zee) water kan komen. CDTC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door contact van Deelnemer met (zee) water.
Een belangrijk onderdeel van het Programma wordt gevormd door de interactie met onze dolfijnen. Ondanks dat CDTC ten behoeve van de Deelnemers en onze dolfijnen de grootst mogelijke zorg in acht neemt om ongelukken te voorkomen, bestaat het risico dat deelname aan onze Programma’s door de aard van de omgeving (zeewater) in combinatie met het interactieve karakter van de programma’s kan leiden tot persoonlijke verwonding en in zeer uitzonderlijke omstandigheden tot de dood van de Deelnemer. Door deel te nemen aan het Programma, aanvaardt Opdrachtgever, mede namens Deelnemer, de inherente risico’s die verbonden zijn aan interactie in het water met dolfijnen.

Beperking van Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van CDTC, voor zover deze door haar aansprakelijkheids-verzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van CDTC beperkt tot tweemaal de Programmakosten. CDTC is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Article 8. Participation in Siblingsprogram, Dolphin Experience and Special Swim
Het broers en zussen programma bestaat uit de activiteiten zoals weergegeven door CDTC in haar programmaboekje dat uitgegeven wordt voorafgaand aan het begin van iedere Periode. Het broers en zussen programma kan onderverdeeld worden in verschillende activiteiten, sommigen zijn enkel passend voor kinderen van bepaalde leeftijdsgroepen. Bovendien kunnen activiteiten plaatsvinden buiten het terrein van CDTC. De Opdrachtgever is verantwoordelijk om te beoordelen of het kind al dan niet kan deelnemen aan de specifieke activiteit van het broers en zussen programma.

The Participant in the Dolphin Experience offered by CDTC must be an adequate swimmer, competent using swim fins and able to stay in a sea water basin of 15 to 18 feet deep, for about 30 minutes without forming a risk to him/herself or to others. In order to protect the Patient?s and our dolphin?s safety, the use of a life vest is mandatory for all Patients that are shorter than 1.45 m/57 inches.

In case of a participating minor, the Principal is responsible for assessing the Patients swimming skills before registering for a water-based program activity, including the Siblingsprogram and the Dolphin Experience program. CDTC reserves the right to require a Patient to wear a life vest if and when a CDTC representative finds that the Patient is not a proficient swimmer.

Vanwege het interactieve karakter van onze Programma’s, is het niet toegestaan voor zwangere Deelnemers om deel te nemen aan de onderdelen van onze Programma’s in het water met onze dolfijnen.

Participants that are under the influence of alcohol, illicit drugs, sedatives, or presently using any medication that can adversely affect the participant?s physical and/or mental state are not allowed to participate in CDTC?s Programs.
Deelnemers zijn verplicht nauwgezet en volledig de instructies van het CDTC personeel op te volgen en, als dit niet het geval is, stemmen er bij voorbaat mee in dat verdere deelname aan het Programma en verdere toegang tot het Sea Aquarium Park hen ontzegd kan worden zonder restitutie van de Programmakosten en/of entreekosten.

Artikel 9. Betalingscondities
Gelijktijdig met de ontvangst van de bevestiging van de mogelijkheid tot deelname aan het Programma door Deelnemer, ontvangt Opdrachtgever van CDTC een factuur voor de Programmakosten.

CDTC will invoice a down payment at the time that a reservation for one of the CDTC Programs is made. Payment instructions are published on CDTC?s website (www.cdtc.info). The costs of the CDTC Programs are reviewed annually by CDTC and will be published on CDTC?s website (www.cdtc.info).

Betaling dient te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd. Alle kosten verbonden aan de betaling zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Aanbetaling
Het als aanbetaling op de factuur weergegeven bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum door CDTC op de door haar op de factuur aangegeven bankrekening te zijn ontvangen. De aanbetaling kan ook gedaan worden in de vorm van een borg door middel van een van de door CDTC geaccepteerde creditcards.
Pas na ontvangst van de aanbetaling wordt de door Opdrachtgever gewenste Periode definitief gereserveerd.

Resterende bedrag
Het op de factuur vermelde resterende bedrag dient uiterlijk 90 dagen voorafgaand aan de Periode door CDTC op de door haar op de factuur aangegeven bankrekening te zijn ontvangen.

Te late betaling
CDTC is gerechtigd om bij het uitblijven van tijdige betaling van enige verschuldigde termijn de overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden. Na het verstrijken van één van de hiervoor vermelde betalingstermijnen (de ‘aanbetaling’ en/of het ‘resterende bedrag’) is de Opdrachtgever in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de van toepassing zijnde wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van CDTC en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens CDTC onmiddellijk opeisbaar zijn. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van de verschuldigde Programmakosten. Als gevolg van de grote vraag naar ons therapie programma ontvangt CDTC regelmatig verzoeken om een therapie periode te reserveren gelegen twee of meer jaren in de toekomst. Ondanks dat CDTC ernaar streeft om de prijs van ons programma te handhaven op hetzelfde niveau, is het niet mogelijk om rekening te houden met inflatie en andere kostprijsverhogende factoren voor een periode langer dan een jaar in de toekomst. Om die reden vragen wij uw begrip voor het feit dat als u een reservering maakt voor een therapie periode gelegen meer dan een jaar in de toekomst, dat de prijs voor ons programma die genoemd wordt op de pro forma factuur die u ontvangt, in dat geval onder voorbehoud is van mogelijke inflatie. CDTC verstuurt een definitieve factuur binnen 12 maanden voorafgaand aan de gereserveerde therapie periode.

Artikel 10. Annulering
Annulering van een reeds bevestigde reservering kan alleen schriftelijk (fax naar CDTC). In alle gevallen van annulering van een bevestigde reservering wordt de aanbetaling aan administratiekosten in rekening gebracht, te vermeerderen met de eventueel door CDTC gemaakte kosten ten behoeve van de medische keuring (voor zover hiervoor een externe arts is ingeschakeld).

Therapieprogramma
Annulering vóór 90 dagen voorafgaand aan de eerste dag van de gereserveerde behandelingsperiode; De aanbetaling kan alleen worden gebruikt voor een nieuwe boeking voor dezelfde patiënt als de nieuwe boeking betrekking heeft op een therapieprogramma dat begint binnen 12 maanden na de geannuleerde behandelperiode. Als dit niet het geval is, wordt de aanbetaling niet terugbetaald en worden er administratiekosten in rekening gebracht.

Annulering binnen 90 dagen vóór aanvang van de Periode is alleen mogelijk op grond van medische redenen betreffende de Deelnemer. De annulering dient vergezeld te gaan van een doktersverklaring.

Indien een geldige reden voor de annulering ontbreekt, dan is CDTC gerechtigd om aanspraak te maken op betaling van de volledige Programmakosten.

Indien mogelijk zal CDTC in overleg een nieuwe reservering maken voor de eerst beschikbare Periode.

Andere onderdelen van het Programma (Special Swim / Introductie)
Annulering binnen 14 dagen voor de start van het betreffende onderdeel van het Programma (met de uitzondering van het Dolfijn Ondersteunde Therapieprogramma) is alleen mogelijk op grond van medische redenen. Indien een geldige reden voor de annulering ontbreekt, dan is CDTC gerechtigd om aanspraak te maken op betaling van de volledige Programmakosten. Indien mogelijk zal CDTC in overleg een nieuwe reservering maken voor de eerste beschikbare Periode.

Artikel 11. Overmacht
In these general terms and conditions, force majeure is held to include ? notwithstanding the meaning given to the term ?force majeure? in the laws and jurisprudence applicable in Curaçao ? any and all circumstances beyond one?s control, foreseen or not foreseen, on which CDTC does not have any influence and that lead to a situation in which CDTC cannot meet its obligations, amongst which, but not limited to: bad weather, illness of the Participant, airline delays, family circumstances of the Participant etc., etc..

CDTC has the right to invoke force majeure, even if the circumstances that lead to ?force majeure? arise after a circumstance has arisen that can be attributed to CDTC. During ?force majeure? CDTC?s obligations are suspended.
Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door CDTC niet mogelijk is, langer duurt dan de Periode, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12. Rescheduling / Inhaalsessies / Restitutie van betaling
In het geval van annulering van het volledige Programma zal CDTC altijd proberen om de Deelnemer voor de eerstvolgende mogelijke periode in te delen.
Restitutie van (een deel van) de Programmakosten vindt alleen plaats in de vorm van een korting op de Programmakosten voor een volgend bezoek en alleen indien een geannuleerde sessie niet kon worden Algemene Voorwaarden CDTC Versie II, Augustus 2010 8 ingehaald.
Restitutie geschiedt pro-rata parte aan het aantal geannuleerde sessies, is beperkt tot de Programmakosten die in rekening zijn gebracht voor de Periode gedurende welke de annulering plaatshad en is afhankelijk van de oorzaak van annulering.

Indien één of meer sessies worden geannuleerd vanwege gebleken onjuistheid en / of onvolledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, dan is CDTC niet gehouden tot enige restitutie. Indien de Opdrachtgever onvolledige en/of onjuiste (medische) informatie aan CDTC heeft verstrekt over de Deelnemer, wordt de Opdrachtgever verantwoordelijk gehouden voor alle door CDTC gemaakte kosten.

Tenzij CDTC en Opdrachtgever een ander aantal sessies zijn overeengekomen, zijn de Programmakosten voor het Dolfijn Ondersteunde Therapieprogramma gebaseerd op (tien) 10 therapiesessies. Indien een sessie geannuleerd moet worden, dan wordt altijd getracht een inhaalsessie in te plannen (maximaal 1 inhaalsessie per dag). Restitutie van (een deel van) de Programmakosten vindt alleen plaats in de vorm van een korting op de Programmakosten voor een volgend bezoek en alleen indien een geannuleerde sessie niet kon worden ingehaald.

Restitutie geschiedt pro-rata parte aan het aantal geannuleerde sessies, is beperkt tot de Programmakosten die in rekening zijn gebracht voor de therapie periode gedurende welke de annulering plaatshad en is afhankelijk van de oorzaak van annulering. Indien een of meer sessies worden geannuleerd vanwege gebleken onjuistheid en/of onvolledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, dan is CDTC niet gehouden tot enige restitutie.

Artikel 13. Intellectuele eigendom
Alle door CDTC verstrekte data / informatie, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van CDTC worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden gebracht of gebruikt voor enig commercieel doel. CDTC behoudt zich het recht voor om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen gegevens / informatie, omtrent Deelnemer (waaronder tevens wordt begrepen beeldmateriaal) te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, educatieve doleinden en promotionele doeleinden, mits in geanonimiseerde vorm. Voor zover CDTC wenst af te wijken van gebruik van voornoemde gegevens in anonieme vorm, zal zij Opdrachtgever daartoe afzonderlijk schriftelijk benaderen en om toestemming verzoeken.

Artikel 14. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, is het op het eiland Curaçao van rechtswege geldende recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit- of verband houden met een overeenkomst waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen exclusief ter beoordeling worden voorgelegd aan het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao, zulks onverminderd het recht van partijen om in spoedeisende gevallen in kort geding om een voorlopige voorziening te verzoeken.

Artikel 15. Deponering
De Engelse versie van deze voorwaarden is gedeponeerd ter Griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg te Willemstad, Curaçao. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de onderhavige opdracht.

CONTACT

HOE MELD U ZICH AAN?